Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się
o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres
i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:
  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek. 
Wydawanie zaświadczeń w województwie warmińsko-mazurskim
Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostało wpisane w zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Olsztynie.


Wniosek  o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami należy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn


Opłata
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Do 31 grudnia 2018 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 63,00 zł.
Od 1 stycznia 2019 r.
opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 67,50 zł

Opłaty za wydanie zaświadczenia należy dokonać na rachunek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
Bank CITI Handlowy
Nr 82 1030 1218 0000 0000 9250 5006
Z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia (imię i nazwisko)".

Bliższych informacji udzielają:
Iwona Krzyżanowska – tel. 89 522 79 32, pok. 302
Urszula Zabawska - Chocholska – tel. 89 522 79 79, pok. 302
Ewelina Rubacka – tel. 89 522  79 35  pok. 305

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 2265).
 

Dokumenty do pobrania:
 

 

Ważne linki:

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Dyrektywa 2013/55/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE IInformujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności zawodowej/gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, w celu wydania ww. zaświadczenia.  
Ponadto informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wydanie ww. zaświadczenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>