Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Osoby wykonujące działalność w Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającej wykonywać tę działalność w państwie członkowskim, w którym jest ona regulowana, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej przez tę osobę w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa albo inny wskazany przez niego organ:
  • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby składającej wniosek. 
 
Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostało wpisane w zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Wniosek  o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami należy kierować na adres:

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
 
Od 1 stycznia 2020 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 78,00 zł

Opłaty za wydanie zaświadczenia należy dokonać na rachunek:


 
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn
Bank CITI Handlowy Nr 82 1030 1218 0000 0000 9250 5006
Z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia (imię i nazwisko)"
 
 
Bliższych informacji w ww. sprawie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pod numerem 89 522 79 32/89 522 79 35.
 
Podstawa prawna:
 
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Dokumenty do pobrania:
 

 

Ważne linki:

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz Dyrektywa 2013/55/UE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>