Bezzwrotna pomoc dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie


Bezzwrotna pomoc dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  (Dz. U. z 2013 roku poz. 1291 z późniejszymi zmianami) od 1 lutego 2015 roku przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z handlem, przetwórstwem, transportem, up,rawą rolną lub chowem i hodowlą zwierząt, a także wynikającymi z tej działalności usługami, który stracił na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów może liczyć na wsparcie finansowe ze środków FGŚP.

Ograniczenia, o których mowa wyżej, muszą spowodować spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie niższy niż 15 %. 

Wysokość spadku obrotów gospodarczych = stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po 6 sierpnia 2014 roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów  z tych samych 3 miesięcy roku poprzedzającego.

Forma udzielanej pomocy
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z tytułu:
a) przestoju ekonomicznego - do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. 831,10 zł + ZUS 13,71% (113,94) = 945,04 zł,
b) obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. 831,10 zł + ZUS 13,71% (113,94) = 945,04 zł,
c) składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców,
d) dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Ważne, aby ubiegający się o pomoc nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy,  z wyjątkiem przypadku, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia  i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, albo zadłużenie w regulowaniu składek  na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a dołączył do wniosku  o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek      na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy,  wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek.

Wobec wnioskodawcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r.   

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 
89 524-33-91; 89 524-33-92; 89 524-33-93.

Dokumenty powinny być składane na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn   


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 roku poz. 1291 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz. U. z 2015 roku poz. 167) – załącznikami do rozporządzenia są wzór wniosku i wykazu. poz. 1112, z późn. zm.).
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę // ]]>